EKONORBA, MB BENDROSIOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SĄLYGOS

SĄVOKOS:

Pardavėjas yra Mažoji Bendrija „Ekonorba“.

Pirkėjas yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo siūlomus gaminius arba paslaugas.

Šalys – tai Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

Komercinio pasiūlymo terminai ir sąlygos (Komercinis pasiūlymas), įskaitant ir šias bendrąsias pirkimo – pardavimo sąlygas (Pardavimo sąlygos), yra taikomi visiems Ekonorba, MB (Pardavėjas) prekių ir paslaugų pardavimams (toliau – Prekės), nebent Šalys raštu susitartų kitaip.

Esant prieštaravimams tarp Komercinio pasiūlymo ir Pardavimo sąlygų, taikomos Komercinio pasiūlymo nuostatos.

1.    PRITARIMAS NURODYTOMS PARDAVIMO SĄLYGOMS

Komercinio pasiūlymo pateikimas ir jo priėmimas laikomas šalių susitarimu. Pirkėjas (t.y. fizinis arba juridinis asmuo norintis pirkti ar perkantis Pardavėjo Prekes) įsipareigoja laikytis Komercinio pasiūlymo terminų ir sąlygų, įskaitant ir šių Pardavimo sąlygų, ne vėliau kaip prieš Komercinio pasiūlymo patvirtinimą. Bet kokie Komercinio pasiūlymo terminų ir sąlygų, įskaitant ir šias Pardavimo sąlygas, pakeitimai ir/ar papildymai bus laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jeigu šalys dėl to susitars raštu.

2.    OBJEKTAS

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybei Prekes, nurodytas Komerciniame pasiūlyme, o Pirkėjas priimti ir apmokėti už jas.
Prekių pavadinimai, kiekis, asortimentas, kaina išvardinama Komerciniame pasiūlyme.

3.    ATSISKAITYMO SĄLYGOS

Apmokėjimas už Prekes vykdomas Eurais.

Pilnas mokėjimas už pateiktas Prekes turi būti atliktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros išrašymo datos. Laikoma, kad mokėjimas yra atliktas, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

Pardavėjas išsaugo Prekių nuosavybės teisę iki visiško apmokėjimo už jas, tačiau nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento Pirkėjas prisiima Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką ir atsako už Prekių praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, įskaitant, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos.

Jeigu dėl galiojančių teisės aktų pasikeitimo padidėja Prekėms taikytinas pridėtinės vertės mokestis, nustatomi ar padidėja kiti mokesčiai ar privalomi mokėjimai, Prekių kaina perskaičiuojama prie užsakymo/susitarimo metu galiojančios kainos pridedant sumą, atitinkančią padidėjusius ar nustatytus mokesčius ir kitus mokėjimus.

4.    PRISTATYMO SĄLYGOS

Prekių pristatymo terminas nurodytas Komerciniame pasiūlyme arba šalių suderinamas atskirai. Prekių pristatymo adresas – Komerciniame pasiūlyme nurodytas Pirkėjo adresas, nebent Pirkėjas raštu nurodo kitaip.

Pirkėjas įsipareigoja pristatytas Prekes priimti nedelsiant, o jų nepriėmus, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti Pirkėjo atlyginti Prekių gabenimo, transporto prastovos ir Prekių saugojimo išlaidas.

Prekių kiekį ir kokybę Pirkėjas turi patikrinti Prekių priėmimo momentu. Visas pastabas dėl akivaizdžių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti Prekių priėmimo metu. Pretenzijas dėl paslėptų Prekių trūkumų Pirkėjas turi teisę pareikšti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo dienos, pateikdamas Pardavėjui motyvuotą pretenziją raštu.

Jei nustatomi Prekių defektai, atsiradę dėl gamintojo ar Pardavėjo kaltės, tuo atveju surašomas reklamacijos aktas ir šios Prekės pakeičiamos į kokybiškas. Pirkėjas neturi teisės grąžinti ar pakeisti Prekių, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, kai grąžinamos nekokybiškos Prekės.

Pardavėjas Prekėms suteikia 12 (dvylikos) mėnesių garantiją po įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo dienos, bet neilgiau kaip 18 mėnesių nuo išvežimo iš gamyklos.

Garantiniu gedimu šalys susitaria vadinti nekokybiškai funkcionuojančius Pardavėjo pateiktus gaminius.

Pardavėjas nėra atsakingas ir garantija netaikoma natūraliam Prekių nusidėvėjimui, taip pat defektams ar Prekių kokybės pablogėjimui, atsiradusiems dėl gamtos stichijų poveikio ar Pirkėjo personalo, trečiųjų asmenų veiksmų, netinkamai transportuojant, laikant bei eksploatuojant Prekes, ar kitais veiksmais sukėlus Prekių kokybės pablogėjimą.

5.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Pirkėjas, laiku neatsiskaitęs už Prekes, moka 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį iki galutinio atsiskaitymo su Pardavėju.

Pardavėjui pažeidus Prekių pristatymo terminą, Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas moka 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus, kai dėl objektyvių arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių Pardavėjas negalėjo laiku pristatyti Prekių.

Atsisakius pirkti Prekes po užsakymo pateikimo, Pardavėjui Pirkėjas moka 80 % dydžio baudą nuo bendrosios sandorio sumos. Jeigu atsisakoma pirkti jau pagamintą Prekę, Pirkėjas moka 100 % dydžio baudą nuo bendrosios sandorio sumos.

Pirkėjas gali keisti ar tikslinti užsakomų Prekių duomenis tik tuo atveju, jeigu jos nepradėtos gaminti ir Pardavėjas su tuo sutinka.

Pardavėjo atsakomybė pagal šį susitarimą ribojama tiesioginiais Pirkėjo nuostoliais, išskyrus atvejus, kai remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais atsakomybės ribojimas yra draudžiamas.

6.    KITOS SĄLYGOS

Šalys gali nutraukti šį susitarimą įvykdžiusios prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat susitarimas gali būti nutrauktas bet kurios iš šalių vienašališkai ir nesikreipiant į teismą, apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų informuojant kitą šalį, kai šalis padarė esminį susitarimo pažeidimą ir neištaisė tokio pažeidimo per 15 (penkiolika) dienų nuo kitos šalies reikalavimo ištaisyti tokį pažeidimą arba kitai šaliai yra iškelta bankroto byla arba šalis yra nemoki.

Susitarimo nutraukimas neatleidžia šalių nuo pilno atsiskaitymo ar nuostolių atlyginimo. Susitarimas gali būti papildytas arba pakeistas raštišku šalių susitarimu.

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šio susitarimo neįvykdymą, jeigu jos įrodo, kad susitarimas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių jos negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti susitarimo sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomas finansinių išteklių trūkumas.

Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia su susitarimu susijusią informaciją.

Šiam susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai ir nesutarimai tarp šalių sprendžiami derybų būdu. Nesutarimo atveju šalys perduoda spręsti ginčą Lietuvos Respublikos teismui pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Bendrosios pirkimo – pardavimo sąlygos  įsigalioja nuo 2021 m. spalio mėn. 10 d.

Internetinė nuoroda į jas pateikiama komerciniuose pasiūlymuose bei puslapyje

0