Elektroniniam laiškui taikomos atsakomybės apribojimo sąlygos

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali ir skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jeigu Jūs šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime esančios informacijos.
Informuojame, kad Ekonorba, MB nėra ir nebus saistoma rekomendacijomis, siūlymais ar reikalavimais dėl prekių perpardavimo kainų ir kitų prekių perpardavimo sąlygų ir laisva valia bei savo nuožiūra nustatys prekių perpardavimo kainas ir kitas pardavimo sąlygas. Ekonorba, MB netoleruos bet kokio spaudimo ar skatinimo laikytis rekomendacijų ar siūlymų dėl perpardavimo kainų ar kitų konkurencijos teisės draudžiamų veiksmų ir nepalaikys tokių veiksmų. Ekonorba, MB taip pat nepageidauja gauti jokios konkuruojančių ūkio subjektų komerciškai jautrios informacijos, o ją gavusi, informacijos nevertins ir į ją neatsižvelgs.

This message contains information that may be privileged or confidential. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient (or responsible for delivery of the message to such person), you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message from your systems.
We hereby inform you that Ekonorba, MB is not and will not be bound by recommendations, suggestions or requests concerning resale prices or other resale conditions and will establish resale prices and other resale conditions on its free will and at its own discretion. Ekonorba, MB will not tolerate any pressure or incentives to follow recommendations or suggestions concerning resale prices or other actions prohibited by competition law and will not support such actions. Ekonorba, MB also is not willing to receive any commercially sensitive information of competing undertakings and upon receiving it will not assess and will not take such information into consideration.

0